Podrcznik gry FreeCiv
Mit Wstp Teren Miasta Ekonomia Oddziay Walka Rzdy Technologia Cudy wiata Indeks Dodatek A: Serwer

Instrukcja obsugi serwera

Ten dokument jest oparty na dokumencie ze strony www.freeciv.org, ktry by pisany dla wersji 1.8.0 z czciow aktualizacj dla wersji 1.12.1-CVS. Jednak zaktualizowalimy go do obecnych ustawie (wersji FreeCiv 1.14.0). Oczywicie bdzie on przydatny dla uytkownikw starszych wersji. przyp. tum.

Oglne:

FreeCiv Serwer jest trzonem gry FreeCiv. Zawiera w sobie wszystkie zmienne wartoci (mapy, jednostki, miasta, nauka etc.), uaktualnienia je na podstawie danych otrzymywanych od klientw FreeCiv, po ich uaktualnieniu wysya wyniki z powrotem do nich. W grach sieciowych jest gwnym kontrolerem postpu gry. W grach jednoosobowych nadzoruje gracza komputerowego (SI).
Niezalenie od rodzaju gry (wieloosobowa, pojedynczy gracz) aplikacja serwera chodzi w osobnym oknie. (W wersji dla systemu Windows mona odpali jednoczenie klienta jak i serwer, jednak uniemoliwa to zmian parametrw ni liczb i poziom graczy kontrolowanych przez SI. przyp. tum.) Administrator serwera moe ustawia opcje gry midzy innymi zasady gry, albo zaadowa scenariusze. Klient FreeCiv graczy cz si z serwerem gry poprzez internet (nawet gra na jednym komputerze korzysta z oprogramowania sieciowego). Kiedy wszyscy gracze pocz si do serwera operator serwera rozpoczyna gr, potem gracze si do niej przyczaj. W trakcie gry administrator serwera monitoruje rozgrywk, poprzez mechanizmy wewntrzne gry (chat), lub zewntrzne (e-mail) aby komunikowa si z graczami. Osoba ktrej komputer suy jako serwer gry moe wczy si do rozgrywki poprzez uruchomienie klienta w osobnym oknie. Podczas gry administrator uywajc komend serwera moe dostosowywa rozgrywk, zapisa stan gry, lub zakoczy rozrywk.
The Freeciv Metaserver jest internetowym serwerem, ktry prowadzi koordynacj sieciowych gier we Freeciv. Jeeli operator serwera wczy opcje, jego serwer informuje The Freeciv Metaserver o aktualnym stanie rozgrywki. W ten sposb informacje trafiaj do The Freeciv Metaserver, ktry je udostpnia gracz, aby ci mogli zlokalizowa serwer do gry, ktry im najbardziej odpowiada.

Uytkowanie:

W systemach unixowych bdziesz musia odpali program serwera w nowym oknie oknie konsoli (xterm, RXvt itp.). Uruchom serwer poleceniem "civserver" po ktrym naley zdefiniowa opcje (opisane niej). (Jeeli nie instalowae Freeciv poleceniem "make install" uyj skryptu "ser" doczonego do dystrybucji) Po inicjalizacji konfiguracji, serwer si uruchomi i bdzie oczekiwa na przychodzce poczenia. W tym momencie powiniene ustawi opcje gry, podrzdne (time out), redniowane (wielko mapy) i najwaniejsze (zasady gry dla Cywilizacji I albo II). Jeeli posiadasz zestaw zasad ktrego czsto uywasz, moesz gra go do "czystego" ASCII i odczytywa go szybko za pomoc opcji -r. Moesz rwnie wgrywa cae scenariusze za pomoc opcji -f. Powiniene skonsultowa swoje ustawienia z graczami, aby unikn zamieszania.

W Cywilizacji I i II, pierwszy porusz si gracz, po skoczonym ruch wciska "Koniec Tury" ("Next Turn"), potem ruszaj si pastwa kontrolowane przez komputer np. Rzymianie, Grecy, ..., na samym kocu ruszy mog si barbarzycy, po barbarzycach ruch dostaje "ywy gracz" i tak w kko. W grze wieloosobowej we Freeciv wszyscy gracze wydaj rozkazy rwnoczenie. Aplikacja serwera odbiera wszystkie polecenia od graczy w kolejnoci ich otrzymywania. Jednak niektre rzeczy dziej si po zakoczeniu tury: miasta rosn i konsumuj jedzenie, wybuchaj strajki, koczy si rewolucja, jednostki si lecz itp. Wszystkie te zmiany maj miejsce po naciniciu przez graczy przycisku "Next Turn" (zobacz opcj Timeout"). Tura koczy si w momencie gdy wszyscy gracze wcisn "Next turn". Jeeli w rozgrywce bior gracze komputerowi (SI) wykonuj swj ruch po ywych graczach.

Gra koczy si jeeli ktry z graczy speni warunki zwycistwa (zobacz plik rozdzia Wstp lub plik README zaczony do gry). Gr mona w dowolnym momencie wyczy, zapisa jej stan i wznowi j w innym terminie. Komenda serwera "save" zapisze wszystkie dane na temat gry do pliku (nawet dane o turze obecnej w ktrej wszyscy gracze nie wykonali jeszcze ruchu). Po zapisaniu gry moesz spokojnie wyczy aplikacje serwera. Jeeli chcesz wznowi gr uyj opcji -f aby zaadowa gr. Uycie tej komendy powoduje restart serwera, zaadowanie zapisanego wczeniej stanu gry i zatrzymanie rozgrywki (pause). Kiedy klienci graczy pocz si, operator moe wznowi gr za pomoc komendy "start". Dodatkowo jeeli stanie si co nieoczekiwanego (zabraknie prdu, system si zawiesi itp.) mona bdzie wznowi gr z automatyczniego zapisanego stanu gry robionego co kilka tur (ustawia si w opcjach).

Opcje w linii komend

Ponisze opcje s "akceptowane" w linii polece aplikacji Freeciv Serwer. Lecz niektre kombinacje opcji mog nie dziaa np:
"civserver -fp savegame.sav 555"
zamiast tego naley uy:
"civserver -f savegame.sav -p 555".
Wikszo opcji na krtk form (pojedyncz liter) lub dug (cay wyraz) ich dziaanie jest identyczne.
-d N lub --debug N Definiuje poziom ledzenia (N={0,1,2}). Gdy masz problemy to wystartuj serwer z opcj -d 3 i nastpnie dokadnie przeled efekt.
-f nazwa_pliku lub --file nazwa pliku aduje zapisan wczeniej gr lub zaadywanie scenariuszy zazwyczaj przechowywanych w /usr/local/share/freeciv.
-g nazwa_pliku lub --gamelog nazwa_pliku Definiuje plik do ktrego ma by zapisywany log z postpu gry. Zapisuje wyniki gry i postpy graczy.
-h lub --help Pokazuje pomoc na temat opcji serwera.
-i, --info INFO Wysya ekstra informacje do metaserwera.
-l nazwa_pliku lub --log nazwa_pliku Definiuje plik z logami zapisywany podczas rozgrywki. Standardowo wiadomoci normalne jak i krytyczne s pokazywane w oknie serwera. W wczonym logowanie trafiaj do logw. uywajc opcji -d mona ustawi co i jak ma by zapisywane w logach.
-m lub --meta Wcza komunikacj z The FreeCiv Masterserver.
-M, --Metaserver ADRES Ustala ADRES jako adres metaserwera.
-p numer lub --port numer Wybiera port TCP do ktrego gracze bd si czy. Gracze musz zna jego numer aby poczenie doszo do skutku. Standardowy port to: 5555, nie naley go zmienia, chyba e ten port zosta zablokowany na Twoim systemie.
-q, --quitidle CZAS Zakocz gr jeli brak graczy po pewnym czasie ustalonym w zmiennej CZAS i podany w sekundach.
-r nazwa_pliku lub --read nazwa_pliku aduje plik z wczeniej zapisanymi ustawieniami gry, ktre Freeciv serwer natychmiast przetworzy i ustawi do gry.
-s nazwa lub --server nazwa Definiuje nazw pod jak Twj serwer ma by widoczny dla ludzi korzystajcych z Freeciv Masterserver.
-v lub --version Program pokazuje w jakiej jest wersji.

Polecenia:

(uaktualnione dla wersji 1.14 mam nadzieje) Moesz wprowadzi polecenia do serwera w dowolnym czasie, przed jak i po rozpoczciu gry.

 • aitoggle nazwa_gracza Przecza kontrole nad graczem.
 • cmdlevel (argument) Ustawia poziom dostpu do wykonywania komend przez graczy.
 • create nazwa_gracza Tworzy gracza SI o danej nazwie.
 • cut nazwa_gracz Odcina danemu graczowi poczenie z serwerem.
 • easy (nazwa_gracza) Przecza gracza komputerowego na atwy poziom trudnoci.
 • endgame Natychmiastowo koczy gr.
 • explain (opcja) Okrojona wersja komendy help. Pozostawiona w celu wstecznej zgodnoci.
 • fix (opcja) Blokuje moliwo zmiany wartoci opcji podczas gry.
 • firstlevel Przejcie specjalnego poziom dostpu 'first come'. Powoduje, e kontrole nad serwerem, otrzymuje pierwszy logujcy si gracz.
 • hard (nazwa_gracza) Dziaa analogicznie do easy.
 • help nazwa_polecenia Wywietla pomoc dotyczc danej komendy.
 • list Wywietla list graczy znajdujcych si na serwerze.
 • load nazwa_pliku Wczytuje gr zapisan w nazwa_pliku. Wszystkie ustawienia serwera s resetowane.
 • metaconnection (? lub up lub down) Argument "?" pokazuje status poczenie z Freeciv Masterserwer, "up" nawizuje poczenie z serwerem, a "down" je przerywa.
 • metainfo (meta-line) Ustawia wiersz informacyjny metaserwera.
 • metaserver lokalizacja_serwera_gwnego Ustawia adres gwnego serwera w sieci (musi zawiera http:// !).
 • normal (nazwa_gracza) Dziaa analogicznie do easy i hard.
 • quit Wychodzi z gry i zamyka aplikacje serwera.
 • read (nazwa_pliku) Odczytuje ustawienia serwera z pliku.
 • remove nazwa_gracza Cakowicie usuwa danego gracza z gry. Niszczy jego jednostki, miasta itp.
 • rfcstyle Przecza pomidzy RTC-style i normalnym trybem wywietlania.
 • rulesetdir (katalog) Wybiera nowy katalog z zasadmai lub modpack. Wywoany bez parametru pokazuje aktalny katalog z zasadami.
 • save (nazwa_pliku) Zapisuje stan rozgrywki do pliku.
 • start Rozpoczyna gr.
 • score Wywietla aktualne wyniki gry.
 • set opcja warto Przypisuje opcji warto. O opcjach i ich wartociach wicej dowiesz si w nastpym podrozdziale.
 • show (opcja) Pokazuje warto opcji, jeeli podane bez argumentw, pokazuje ustawienia wszystkich opcji. Patrz take nastpny rozdzia.
 • timeoutincrease (liczba tur) (inkrementator) (warto) (mnonik) Co (liczba_tur) tur, dodaje (warto) do licznika, nastpnie dodaje (inkrementator) do (liczba_tur) i mnoy (warto) przez (mnonik). Uywaj razem z opcj "timeout".
 • unfix (opcja) Zezwala na zmian wartoci opcji podczas gry.
 • wall tre_wiadomoci Wysya wszystkim poczonym gracz wiadomo.
 • write nazwa_pliku Zapisuje obecne ustawienia serwera do pliku.

Ustawienia opcji:

Istniej opcja ktre mog by ustawione opcja poleceniem "set", pokazane "show"-em i wytumaczone poleceniem "explain". Wiele z nich, lecz nie wszystkie, jest wysyanych do programw-klientw, a niektre serwer zatrzymuje dla siebie. Wikszo opcji jako wartoci uywa prostych liczb cakowitych. Najdokadniejsze opisy polece najatwiej znale poprzez polecenie "explain". Te opcje mona ustawi tylko jeeli mapa jest jeszcze nie wygenerowana. S one uywane w procesie tworzenia nowej mapy i uwarunkowuj jej waciwoci: xsize, ysize (wysoko i szeroko mapy), rzeki, gry, bagna, lasy, trawy itp. Pierwsze opcje nie s interesujce dla wikszoci gracz. ysize i xsize odnosz si do wielkoci mapy, ktra powinna by dopasowana do iloci graczy. Standardowa wielko mapy to 80x50, jest ona wystarczajco dua oby dwjka graczy moga przeprowadzi spokojn gr, ale gra wicej ni trzech graczy bdzie bardzo szybka. Jeeli gra wicej ni trzech graczy powinni sprbowa 80x80, a pi i wicej 100x100 (wedug nas te opcje s troch za due przyp. tum).

Opcja generator zarzdza procesem tworzenia mapy. Standardowo generator (1) potrafi zrobi wiele malutkich wysepek, lecz cywilizacje na nich powstae nie bd w stanie przey. Generator 2, tworzy po jednej duej wyspie na gracza i dwa razy tyle mniejszych wysepek. Kolejny generator (3) take tworzy tyle samo duych wysp ilu jest graczy, jednak tworzy losow liczb mniejszych wysepek. Generator 4 umiejscawia po dwch graczy na jednej duej wyspie (w wypadku nieparzystej liczby graczy na jednej z wysp, bdzie ich trzech) oraz pewn liczb mniejszych wysepek. Ostatni z obecnie dostpnych obecnie generatorw (5) tworzy jeden lub wicej kontynentw podobnych do ziemskich oraz malutkie wysepki.

Nastpujce opcje mog by ustawione tylko jeeli mapa nie zostaa jeszcze wygenerowana, lub mapa jest czci wczytanego scenariuszu, ale gra si jeszcze nie rozpocza. S one powizane z generowaniem opcji mapy i gry na rnych poziomach: "randseed", "specials", "huts", "minplayers", "maxplayers", "aifill", "settlers", "explorer", "gold, "techlevel", "techs", "units", "buildings", "researchspeed", "techpenalty", "diplcost", "freecost", "railprod", "railfood", "railtrade", "foodbox", "aqueductloss", "unhappyisze", "cityfactor", "razechance", "civstyle". Opcje "miniplayers", "maxplayers" i "aifill" bd uyteczne dal wikszoci graczy. Opcje "techs", "units" i "buldings" s do wybierania alternatywnych zasad gry. Reszta jest uywana gwnie przez ludzi tworzcych scenariusze. Opcje "diplchance", "spacerace", "civilwarsize", "endyear", "timeout", "saveturns", "scorelog", "gamelog" mona ustawia nawet podczas trwania rozgrywki.

Opis opcji "timeout" jest konieczny. Jeeli uwaniej przeczytae tekst wyej pamitasz, e koniec tury nastpuje kiedy wszyscy z graczy klikneli na "Koniec tury". Jeeli w grze bierze udzia tylko kilku graczy uycie tej opcji jest niepotrzebne. Lecz jeeli w rozgrywce uczestniczy wicej ni kilku graczy, lub jeeli spodziewamy si przerw w grze, ta opcja jest bardzo pomocna. Jeeli kto bdzie musia nagle odej od komputera, aby wszyscy nie musieli na niego czeka mona ustawi opcje "timeout" na np. 60 sekund. Wtedy tura skoczy si po 60 sekundach niezalenie od tego czy gracze wcisnli guzik "Nastpna tura". Lecz pniej moe to przeszkadza w grze, gdy gracze mog nie zdy wykona swoich ruchw. W takim wypadku moe by zwikszenie wartoci "timeout". Lecz naley uwaa eby nie przekroczy 300 sekund, gdy wtedy czekanie moe znudzi graczy.

Moesz chcie dostroi niektre z ustawie (zoto, poziom technologii itp.) aby uczyni gr prostsz. Jeeli jeste niedowiadczonym i wikszo grajcych te taka jest prawdopodobnie nikt nie bdzie wnosi sprzeciww. Ale naley pamita, e nie jest to dobry sposb na nauk gry. Zaczynajc gra z niestandardowymi opcjami, moesz potem nie poradzi sobie ze standardowymi ustawieniami. Opcje umoliwiajce "dostrajanie" gry s gwnie uywane przez osoby tworzce scenariusze takie jak np. "Fall of Rome" albo "Medieval Europe". (Jak na razie takie scenariusze nie istniej. przyp. tum.)

Pliki i rodowisko:

Freeciv server akceptuje takie zmienne rodowiska:

 • FREECIV_CAPS Cig znakw zawierajcy list *usug*(capabilities), ktre udostpnia server. Wkompilowane standardy powinny by poprawne dla wikszoci. Jeeli jednak znasz si dobrze na ustawieniach w rdach, moesz uy ich do wprowadzenia zmian.
 • FREECIV_DATADIR Cig znakw zawierajcy nazw katalogu w ktrym znajduje si Freeciv. Jeeli nie okrelony, to znaczy, e uywany jest standardowy: /usr/local/share/freeciv Freeciv server wymaga kilku plikw w katalogu Freeciv:
  default/buildings.ruleset
  default/techs.ruleset
  default/units.ruleset
  To s pliki ktre zawieraj standardowe zasady dotyczce gry. Alternatywne zasady moesz zainstalowa komend "techs", "units" i "buldings", kada z nich powinna dostarcza nazw.

Mit Wstp Teren Miasta Ekonomia Oddziay Walka Rzdy Technologia Cudy wiata Indeks Dodatek A: Serwer