Wprowadzenie w pikny lecz tajemniczy wiat FreeCiv

Turowy RTS?

FreeCiv to gra strategiczna oparta na starym dobrym pomyle Cywilizacji Sida Meiera, ktra w do ciekawy sposb czy elementy gry turowej oraz strategii czasu rzeczywistego. Gra toczy si w turach, tak samo jak w jej komercyjnym pierwowzorze, jednak w jednej turze wszyscy gracze wykonuj ruchy jednoczenie. To jest wanie ten element RTS-u, czy nawet gry zrcznociowej, bo to naprawd nie atwe zadanie zabi podchodzcego pod nasze mury miejskie dyplomat. Adrenalina skacze pod sam sufit ;-).
Wszyscy gracze I i II czci Cywilizacji powinni si czu do swobodnie rozpoczynajc gr w FreeCiv, gdy jednym z celw tego projektu jest dostarczenie modw z zasadami zgodnymi z kolejnymi czciami gry Sida Meiera (trwaj prac nad trybem zgodnoci z III czci). O jedynej rnicy (jednoczesnych ruchach) pisaem wczeniej.

Jeden w dwch

FreeCiv nie posza w lad szamponw do wosw i zamiast dwa w jednym mamy jedn gr w dwch programach. Wynika to z starej sieciowo-uniksowej tradycji programw klient-serwer. Musimy przecie pamita, e Sztuczna Inteligencja jest duo modsza ni sama gra, ktra na pocztku bya przeznaczona jedynie do grania w sieci (taka inteligentna plansza). Std te bior si np. jednoczesne ruchy wszystkich graczy, a nie podzia tury na rundy z ruchami kolejnych graczy (jak jest w innych cywilizacjach).
Serwer to serce i mzg gry, tutaj decyduj si losy wyimaginowanych wiatw. Aby gra we FreeCiv wcale nie musisz uruchamia serwera. Wystarczy, e zrobi to jeden z graczy. Tutaj przed gr poprzez ustawianie rnych opcji decydujemy o 'ksztacie' planety, na ktrej bdziemy gra. (Wicej na ten temat moesz przeczyta w Dodatku A do Podrcznika FreeCiv znajdujcego si na naszej stronie.)
Rwnie wanym programem jest klient. Umoliwia on podejmowanie decyzji przez graczy. Wizualizuje on zmiany zachodzce na planecie, ktr staramy si opanowa. Co oczywiste kady gracz musi uruchomi klienta. Trzeba pamita, e wersje klienta i serwera musz by kompatybilne (mie te same numerki). Przykadowo gdy chcemy podczy si do serwera w wersji 1.14.0 lub 1.14.1 (obecnie najpopularniejszej) to musimy wybra ktrego z klientw w wersji 1.14.0/1.

Kolejka do serwera, czyli klientw wielu

Jak wiem ju z poprzedniego paragrafu, FreeCiv to dwa, niezalene cho powizane, ze sob programy. Jeeli z serwerem sprawa jest prosta, w jednej grze jest jeden to sytuacja z programami klienckimi jest inna. Jak wiadomo ruch 'open source' powsta, by da ludziom wybr (nie tylko dlatego). Architektura klient-serwer oraz dostpno rde FreeCiv, powoduje, e nawet w czasie jednej rozgrywki gracze mog gra rnymi klientami (wana jest tylko zgodno protokow, czyli 'numerkw'). Co wicej w czasie gry moemy si na chwile rozczy, a nastpnie przyczy si ponownie do gry korzystajcej z innego klienta.
W obecnej chwili mamy do wyboru programy klienckie korzystajce z bibliotek Xaw (najbardziej toporny), GTK+ w wersji 1.2 i 2.0. Ten drugi tak na prawd oddzieli si od swojego przodka dopiero w czasie trwajcych obecnie prac nad wersj 1.15. Ich nienajciekawszy wygld, mona poprawi korzystaja z programu gtk-theme-switch zmieniajcego temat wygldu aplikacji GTK+. Ogroma ilo skrek dla GTK znajduje si na serwerze www.themes.org.
Chyba jednym z najbardziej oczekiwanych usprawnie wersji 1.15 jest dodanie klienta opartego na bibliotece SDL. Przynosi on now jako wizualn (zagldnij do naszej galerii). Jego autorem jest nasz rodak Rafa Bursig, co powoduje, e jego rozwj interesuje nas jeszcze bardziej ni graczy innych narodowoci.
Innym wanym klientem, jest natywny klient windosowski. Jest on do sierminy jeeli chodzi o stron graficzn, ale ma ciekaw cech wychodzc naprzeciw oczekiwaniom graczom przyzwyczajonym do 'jednoczciowej' budowy gier, umoliwia automatyczne odpalenie serwera. Co prawda w takim wypadku, traci si moliwo kontroli wielu parametrw decydujcych o rozgrywce, jednak najwaniejsze, wybr iloci i jakoci przeciwnikw komputerowych, pozostaje, a nawet otrzymuje graficzn opraw.
Istniej take natywne porty dla innych systemw (np. Amiga), ale s one zdecydowanie mniej interesujce dla przecitnego gracza. W przyszoci istnieje szansa na klienta opartego na bibliotece OpenGL, moliwe, e z animowanymi jednostkami.

Skrka czyli dachwka

Wybr klienta to nie koniec naszych wyborw. Z poziomu klienta moemy wybra take wygld terenw, miast i oddziaw. Standardowo z FreeCiv rozprowadzane s dwa zestawy grafik trident i isotrident. Pierwszy to widok z gry, drugi to teren przedstawiony w rzucie izometryczny. Cho drugi wydaje si adniejszy, to pierwszy jest zdecydowanie wygodniejszy, szczeglnie gdy grasz w sieci.
W sieci mona jednak znale o wiele wicej tilesetw (tiles ang. dachwka, std tytu paragrafu). Do ciekawszych nale R-hires oraz ft. W standardowej FreeCiv mamy tylko dwa rodzaje miast (klasyczne i europejskie), to te skrki przynosz ich zdecydowanie wicej (odpowiednio 7 i 8). Innym ciekawym pomysem, jest skrka isotrident, ktra zamiast kwadratowych pl daje zudzenie szecioktw, czy te rozwijana od niedawna skrka zainspirowana gr Worms. Istnieje te grupa standardowych skrek w wersji mini (dziki temu wida zdecydowanie wiksz powierzchni mapy). Czasami wybr grafiki podyktowany jest wczeniejszym wyborem zestawu zasad (modu).
W przypadku klienta opartego na bibliotece SDL, standarowe zestawy grafik zawodz, dlatego te zosta stworzony do niego specjalny tileset pod nazw deluxe. Poniewa wci nie jest skoczony nie jest szerzej dystrybuowany.
Skrk wybiera si przez dodanie parametru -t «nazwa_skrki» w czasie startu klienta:

#: civ -t neotrident

Z Kosmosu w Mroki redniowiecza, czyli Mody

Tak jak w czasie startu klienta mona wybra sobie 'skrk', tak w czasie odpalania serwera mona zdecydowa si na zmieniony zestaw zasad. Zmiany mog by rne. Czasami jest to dodanie tylko jednej jednostki (tak jak w przypadku Robotniczego modu), czasami gruntowne przystosowanie zasad do innej rzeczywistoci (Fantastyczny mod). Standardowo we FreeCiv s zasady zbiene z reguami gry Civ1, Civ2 oraz zasady bardziej historyczne (history.serv).
Zestaw zasad ustawia si poprzez opcj rulesetdir:

> rulesetdir civ1

Wikszo modw ustawia jeszcze niektre inne opcje, dlatego ich autorzy przygotowali odpowiednie skrypty. Aby je zaadowa naley uruchomi serwer z opcj -r. Np.:
#: ser -r civ1

Dzisiaj tu, jutro tam ... (Mapy i Scenariusze)

Zasady to nie jedyna rzecz, ktr wybiera si w czasie startu serwera. Zamiast standardowej generowanej przez komputer mapy, mona wczyta jeden z wczeniej przygotowanych wiatw. We FreeCiv brak rozrnienia na scenariusz i map, informacje na temat ustawie zmiennych i mapa na ktrej toczy si gra trzymane s w jednym pliku. Dlatego te kada mapa jest jednoczenie scenariuszem. Jednak po wczytaniu wybranej mapy, nie trzeba startowa od razu serwera, mona najpierw dowolnie zmieni ustawienia.
Brak ciekawych map wydaje si jedn z najwikszych bolczek FreeCiv. W standardowej dystrybucji jest ich 5 (dwie mapy wiaty, mapy: Europy, Wysp Brytyjskich, Hiszpanii i rdziemia). Kilka kolejnych mona znale w naszym dziale pliki, ale cigle jest to mao w porwnaniu do innych gier cywilizacyjnych.
Scenariusz (map) wybiera si poprzez dodanie parametru -f w czasie startu serwera:

#: ser -f iceage

Ten tekst to za mao!

Oczywicie masz racj to tylko wprowadzenie w wiat FreeCiv. Staraem si w tym tekscie zaznajomi z podstawowymi pojciami i mechanizmami gry. Jeeli chcesz szybko zacz gra we FreeCiv to zagldnij do naszego dziau tekstw. Znajduj si tam dwa teksty, ktre powinny Ci pomc w bezstresowe rozpoczcie gry. Pierwszy z nich, Ekspresowy podrcznik startowy to opis jak szybko zainstalowa i uruchomi gr. Drugi -- Wprowadzenie to krtkie streszczenie najwaniejszych standardowych regu FreeCiv. Jeeli bdziesz chcia gra w sieci z innymi graczami to polecam rwnie HvsH czyli Czowiek vs czowiek.
Jednak najwikszym rdem informacji jest Podrcznika przetumaczonego przez nas na polski. Opisuje on dokadnie zasady gry. Jako dodatek znajduj si tam take podrcznik do serwera.
Jeeli masz jakie wtpliwoci czy pomys pisz na forum. Postaram si szybko odpowiedzie.

Wawrzyniec Niewodniczaski